info@aiashpk.al

A.I.A shpk vazhdon historitë e suksesit në sektorin e ndërtimit dhe ecën drejt një të ardhmjeje të ndritur për bazat e kompanisë duke u shërbyer klientëve dhe duke vënë në epiqendër të cdo vepre partneritetin me bashkëpunëtorët dhe klientët e saj.


[:al]

Suport i Vazhdueshëm

1Suporti i vazhdueshëm i A.I.A shpk kundrejt çdo klienti  të cilët kërkojne konsulence per projektet e tyre na kane zhvillur me tej në rrugëtimin e konsulences dhe orientimn drejt nje projekti fitimprures dhe serioz.

Përgjegjësi për Klientët

2AIA shpk ndërton banesa rezidenciale,ndërtesa dhe konstruksione nga më të ndryshmet të zhvilluara me një stil dhe përqasje moderne dhe profesionale. Pergjegjësi të lartë ndaj cdo vizioni të klienteve tanë.

Materiale Cilësore

3A.I.A shpk mundëson dhe shitjen e produkteve të ndërtimit duke realizuar ndërtimin e një tregu shumë kompetitiv. Produktet tona konsistojnë në materiale me cilësore që mund të gjenden.

Kontroll dhe Supervizim Efektiv

4Supervizioni i ndërtimeve dhe punime të sektorit të ndertimit janë një nga specialitetet tona të shumta. Kontrolli dhe përkujdesi që në ideimin e projektit dhe fillimin e tij, monitorimi dhe supervizimi janë detyra jonë.

 

[:en]

Continuous support

1After the conversation you had with Ardeta The continuous support to any client A.I.A Ltd who require their consultancy projects have evolved with us further on the path of consultancy and project orientation towards a profitable and serious .

Responsibility for Customers

2AIA Ltd constructs residential homes , buildings and structures of various developed with a stylish and modern and professional approach . High liability to any vision of our clients .

Quality Materials

3A.I.A enables Ltd and sale of building products by conducting building a more competitive market . Our products consist of high quality materials that can be found .

Effective Control and Supervision

4Supervision of construction works and construction sector is one of our many specialties . Control and care in designing the project and the start of its monitoring and supervision are our duty .

 

[:]